BURLAKA, B. S.; BELENICHEV, I. F.; GLADYSHEV, V. V. Thermogravimetric investigation of a new intranasal gel with noopept. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 54-61, 21 Dec. 2019.