ZdrajkovskajaМ. V.; TorkhovaТ. V. Pyrogen test of polyelektrolit1cal infusion solution «Sorbicin». Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 83-85, 29 Oct. 2019.