SUHOVEEV, V.; RUDENCHYK, T.; PRYPLAVKO, S.; DEMCHENKO, A. Search of new biologically active substances among derivatives 1-fenil-2,3-dymetyl-4-arylsulfonilamino-pirazolona-5. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 1, p. 69-73, 10 Sep. 2019.