STESHENKO, Y. V.; MAZULIN, O. V.; OPROSHANSKA, T. V.; SMOYLOVSKA, G. P. The microscopical investigation of diagnostic diseases of Thymus х Citriodorus var. «Silver Queen» herbs. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 5, p. 92-98, 29 Oct. 2019.