IURCHENKO, I.; BURYAK, V.; KOROTINA, O. Development of methods for nimesulide isolation from biological objects. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 95-98, 1 Jul. 2019.