PAVLOVSKY, V.; SEMENISHINA, E.; LARIONOV, V.; ZHUKOVA, N. The synthesis of 14ะก-etoxozepam ad determination of it`s main physico-chemical and radiochemical properties. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 43-49, 18 Mar. 2019.