KACHANIUK, V. V.; TROKHYMCHUK, V. V.; SARYCHEV, S. Y. The development of technology of Fludeoxyglucose (18F) for injection, laboratory analysis methods. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 1, p. 51-58, 14 Aug. 2018.