UBOHOV, S. H.; TROKHYMCHUK, V. V.; ZAGORIY, G. V.; FEDOROVA, L. O. Study of the state of readiness of pharmaceutical institutions of Ukraine for implementation of integrated quality systems. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 3-12, 10 May 2019.