VYSHNYTSKA, I. V.; TROKHYMCHUK, V. V. Marketing analysis of some groups antidiabetic medicines, presented at pharmaceutical market of Ukraine. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 3-11, 14 Aug. 2018.