BORISHCHUK, V. A.; SOLOVYEV, A. S.; ZAGORIY, G. V.; KRASNYANSKAYA, T. M.; KLYMENKO, I. V.; AUGUNAS, S. V.; KYRPACH, A. V.; BATTALOVA, R. I. Historical genesis in establishment of pharmaceutical business in Ukraine in an diferens stages of its social-economic and political development. P a r t II. Study of the period 1930–1960. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 35-42, 12 Feb. 2019.