KUCHINA, K. R.; GLADYSHEV, V. V.; BIRUK, I. A. Thermogravimetric investigations of suppositories with diltiazem. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 34-38, 4 Sep. 2018.