ROMANENKO, M. I.; NAZARENKO, M. V.; IVANCHENKO, D. G.; KAMYSHNY, O. M.; POLISHCHUK, N. M. Synthesis, physical-chemical and biological properties of 8-aminoderivatives of 7-alkyl-3-methylxanthines. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 50-55, 4 Sep. 2018.