SALIY, O. O.; SACHENKO, Y. V.; PALCHEVSKA, T. A.; STRASHNYI, V. V. Modern ways of doxicycline delivery and prospects of application in pharmacy. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 4, p. 50-61, 29 Aug. 2022.