KRAVCHENKO, V. M.; SHOVKOVA, Z. V.; SENYUK, I. V.; SHOVKOVA, O. V. The study of lipotropic action of extract from fruit prunus domestica Ā«PrunofitĀ» byanimal models of alcoholic liver diseases. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 86-91, 9 Dec. 2020.