DAVTYAN, L. L.; VORONKINA, A. S.; Chubenkođ×. V.; TROHIMCHUK, V. V. Development of methods of quality control for stomatologic films containing chlorhexidine, metronidazole and glucosamine. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3-4, p. 92-99, 14 Aug. 2018.