YEMELYANOVA, I.; KOVALEV, V.; KOVALEV, S.; JURAVEL, I. Studi of qualitative content and accumulation dynamics of free organic acids in vegetative and generative organs of Grindelia squarrosa. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 1, p. 80-84, 17 Feb. 2009.