RUBAN, O.; GLADUKH, Y.; CHUESHOV, V. Development of technology of tablets of glucoribin . Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 91-95, 28 Apr. 2009.