SYRIY, V.; KolesnikovŠ.; SMOLSKY, A.; DEMCHENKO, A. Synthesis and antioksidantnye of property of derivi-tes 3-phenoxymethyl- 6,7,8,9-tetrahy-dro-5H-[l,2,4]tria-zolo[4,3-a]azepine. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 75-80, 28 Apr. 2009.