Kovalyov, V., Krasnikova, T., Gamulya, O., & Zelenets, V. (2009). Morphologic and anatomic research of grass galinsogae parviflorae. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (3), 111-114. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/993