Piniazhko, O. B., Kovtun, L. I., Zaliska, O. M., Oleshchuk, O. M., Leleka, M. V., & Topachevskyi, O. A. (2020). Implementation of health technology assessment at the stage of market access for pharmaceuticals in Ukraine. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (3), 45-58. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.20.05