Palchevska, T. A., Baula, O. P., Bessarabov, V. I., & PalchevskyіK. V. (2019). Development of methods of determination of technological houses 3,5-dinitro- and 3,5-diaminobenzoics acids at synthesis of sodium amidotrіzоate. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 62-69. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.07