Burlaka, B. S., Belenichev, I. F., & Gladyshev, V. V. (2019). Thermogravimetric investigation of a new intranasal gel with noopept. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 54-61. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.06