Soloviov, S. O., Zhuk, S. I., Kondratiuk, V. K., Dziublyk, I. V., & Trokhymchuk, V. V. (2019). Pharmacoeconomic studies of technologies for prevention of hpv-associated cervical pathologies. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 22-32. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.03