Steshenko, Y. V., Mazulin, O. V., Oproshanska, T. V., & Smoylovska, G. P. (2019). The microscopical investigation of diagnostic diseases of Thymus х Citriodorus var. «Silver Queen» herbs. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (5), 92-98. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.19.10