Horodetska, I. Y., & Blavatska, O. B. (2019). Research of the current state of the vitaminary preparations market in Ukraine. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (5), 3-11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.19.01