Barchyna, O., Gerashchenko, I., Sukhovyeyev, V., Smolskyi, O., & Demchenko, A. (2019). Synthesis and antioxidant activity of derivatives 4.6-bis- (ethylamine)-2-atsyltiotryazyn-1,3,5. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 56-61. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/678