Karpova, S., & Blazheevskiy, M. (2019). Quantitative analysis of phenoxymethylpenicilline by kinetic method. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (4), 73-77. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/637