Tolochko, V. M., AdokkinĐ°V. I., & Dolznikova, O. N. (2019). Research of motivation aspects of thematic improvement of specialists of pharmacy. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (3), 31-40. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.19.04