Kachaniuk, V. V., Trokhymchuk, V. V., & Sarychev, S. Y. (2018). The development of technology of Fludeoxyglucose (18F) for injection, laboratory analysis methods. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (1), 51-58. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.07