Ubohov, S. H., Trokhymchuk, V. V., Zagoriy, G. V., & Fedorova, L. O. (2019). Study of the state of readiness of pharmaceutical institutions of Ukraine for implementation of integrated quality systems. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 3-12. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.19.01