Parchenko, V. V. (2018). Anticonvulsant activity of 5-(furan-2-yl)-4R1-1,2,4-triazole-3-thione S-derivatives. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 56-60. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.15.02