Romanenko, M. I., Nazarenko, M. V., Ivanchenko, D. G., Kamyshny, O. M., & Polishchuk, N. M. (2018). Synthesis, physical-chemical and biological properties of 8-aminoderivatives of 7-alkyl-3-methylxanthines. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 50-55. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.15.01