Gelmboldt, V. O., & Anisimov, V. Y. (2019). Ammonium hexafluorosilicates: a new type of anti-caries agents. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (5-6), 48-69. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5-6.18.04