Saliy, O. O., Sachenko, Y. V., Palchevska, T. A., & Strashnyi, V. V. (2022). Modern ways of doxicycline delivery and prospects of application in pharmacy. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (4), 50-61. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.22.06