Popova, Y. V., Mazulin, O. V., Mazulin, G. V., & Oproshanska, T. V. (2018). The phytochemical investigation of polyphenolic composition of herbs Cirsium arvense (L.) Scop. of Ukraine flora. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 83-87. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/130