Kravchenko, V. M., Shovkova, Z. V., Senyuk, I. V., & Shovkova, O. V. (2020). The study of lipotropic action of extract from fruit prunus domestica Ā«PrunofitĀ» byanimal models of alcoholic liver diseases. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 86-91. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09