Ruban, O., Gladukh, Y., & Chueshov, V. (2009). Development of technology of tablets of glucoribin . Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 91-95. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/1011