(1)
Kovalyov, V.; Krasnikova, T.; Gamulya, O.; Zelenets, V. Morphologic and Anatomic Research of Grass Galinsogae Parviflorae. Farm Zh 2009, 111-114.