(1)
Redkina, E. A.; Tkachenko, N. O.; Gladishev, V. V. Marketing Research Ukrainian Market Antiplatelet Agents. Farm Zh 2018, 12-15.