(1)
Palchevska, T. A.; Baula, O. P.; Bessarabov, V. I.; PalchevskyіK. V. Development of Methods of Determination of Technological Houses 3,5-Dinitro- and 3,5-Diaminobenzoics Acids at Synthesis of Sodium amidotrіzоate. Farm Zh 2019, 62-69.