(1)
Burlaka, B. S.; Belenichev, I. F.; Gladyshev, V. V. Thermogravimetric Investigation of a New Intranasal Gel With Noopept. Farm Zh 2019, 54-61.