(1)
Barchyna, O.; Gerashchenko, I.; Sukhovyeyev, V.; Smolskyi, O.; Demchenko, A. Synthesis and Antioxidant Activity of Derivatives 4.6-Bis- (ethylamine)-2-Atsyltiotryazyn-1,3,5. Farm Zh 2019, 56-61.