(1)
Karpova, S.; Blazheevskiy, M. Quantitative Analysis of Phenoxymethylpenicilline by Kinetic Method. Farm Zh 2019, 73-77.