(1)
Polishchuk, Y.; Davtyan, L.; Lakatosh, V. Study Activity Spermicidal Gel of Gynecology. Farm Zh 2019, 45-48.