(1)
Pavlovsky, V.; Semenishina, E.; Larionov, V.; Zhukova, N. The Synthesis of 14ะก-Etoxozepam Ad Determination of it`s Main Physico-Chemical and Radiochemical Properties. Farm Zh 2019, 43-49.