(1)
Kachaniuk, V. V.; Trokhymchuk, V. V.; Sarychev, S. Y. The Development of Technology of Fludeoxyglucose (18F) for Injection, Laboratory Analysis Methods. Farm Zh 2018, 51-58.