(1)
Karbovskyy, V. L.; Shevchuk, I. A.; Kurkina, O. V.; Makovska, T. Y. Histological Study of the Drug PEG-Filstim Sub-Acute Toxicity. Farm Zh 2018, 80-88.