(1)
Kuchina, K. R.; Gladyshev, V. V.; Biruk, I. A. Thermogravimetric Investigations of Suppositories With Diltiazem. Farm Zh 2018, 34-38.