(1)
Saliy, O. O.; Sachenko, Y. V.; Palchevska, T. A.; Strashnyi, V. V. Modern Ways of Doxicycline Delivery and Prospects of Application in Pharmacy. Farm Zh 2022, 50-61.