(1)
Popova, Y. V.; Mazulin, O. V.; Mazulin, G. V.; Oproshanska, T. V. The Phytochemical Investigation of Polyphenolic Composition of Herbs Cirsium Arvense (L.) Scop. Of Ukraine Flora. Farm Zh 2018, 83-87.